Prawo

Dokumenty regulujące stan prawny w ROD

Statut PZD

Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 roku.

Ustawa o ROD

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogródkach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu ROD.

Deklaracja członkowska

Wzór deklaracji członkowskiej o wstąpienie w poczet członków PZD

Wniosek

Wniosek o zaakceptowanie umowy przeniesienia prawa do działki

Wniosek osoby bliskiej

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

Umowa przeniesienia prawa

Umowa przeniesienia prawa do działki. Musi być poświadczona notarialnie

Oświadczenie

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Wniosek

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej z małżonkiem działkowca

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania oraz poruszane kwestie. Jeśli nadal nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, bądź jakaś kwestia jest niezrozumiała, skontaktuj się z Naszym sekretarzem.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Znaleźć wolną działkę, bądź skontaktować się z zarządem ogrodu w celu uzyskania informacji o stanie pustostanów.
 2. Znaleźć wolną działkę, bądź skontaktować się z zarządem ogrodu w celu uzyskania informacji o stanie pustostanów.
 3. Zarząd podejmuje uchwałę na najbliższym zebraniu odnośnie zgody na podpisanie umowy dzierżawy.
 4. Podpisać umowę dzierżawy.
 5. Po nabyciu praw do działki, można złożyć deklarację o wstąpienie w poczet członków zwyczajnych PZD.
 6. Nowy działkowiec zobowiązany jest do zapłaty podwyższonej opłaty ogrodowej – 200 zł (kwota ustalana przez KR PZD) oraz opłaty inwestycyjnej – 300 zł (kwota ustalana przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego) (§ 147 statutu PZD).
 1. Sporządzić umowę przeniesienia praw do danej działki.
 2. Podpisać umowę w obecności notariusza (podpisy muszą być notarialnie poświadczone) (§ 41 ust. 1 ustawy ROD, § 78 ust. 1 statutu PZD).
 3. Złożyć w siedzibie ROD w/w umowę wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.
 4. Zarząd ROD ma obowiązek w ciągu 2 miesięcy zaakceptować, bądź odrzucić w formie uchwały w/w wniosek.
 5. Zarząd ROD wystosowuje oświadczenie w sprawie zatwierdzenia, bądź odrzucenia w/w wniosku.
 6. Po nabyciu praw do działki, można złożyć deklarację o wstąpienie w poczet członków zwyczajnych PZD.
 7. Nowy działkowiec zobowiązany jest do zapłaty podwyższonej opłaty ogrodowej – 200 zł (kwota ustalana przez KR PZD) oraz opłaty inwestycyjnej – 300 zł (kwota ustalana przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego) (§ 147 statutu PZD).

UWAGA! Dodatkową, informacją jest fakt, że sprzedaży ulegają tylko i wyłącznie znajdujące się na działce nasadzenia tj. altanka działkowa, ławki, furtka, ogrodzenie, krzewy, drzewa, ścieżka, huśtawki, oczka wodne itp. Nabywając działkę od innej osoby nie stajesz się jej właścicielem gruntu, na którym znajduję się działka, a jedynie dzierżawcą.

 1. W razie śmierci jednego ze współmałżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada na drugiego współmałżonka automatycznie. Jeżeli drugi współmałżonek nie posiadał wcześniej prawa do działki musi w terminie 6 miesięcy złożyć oświadczenie woli odnośnie odziedziczenia prawa do działki (§ 38 ust. 1 ustawy ROD, § 81 ust. 1 i 2 statutu PZD).
 2. Zarząd ROD przyjmuje uchwałę, odnośnie przeniesienia prawa na daną osobę po zmarłym współmałżonku.
 3. Współmałżonek, który wcześniej nie posiadał prawa do działki może złożyć deklarację wstąpienia w poczet członków zwyczajnych PZD.
 4. Współmałżonek jest zwolniony z opłat dla nowych działkowców.
 1. Jeżeli współmałżonek zmarłego działkowca w terminie 6 miesięcy nie złoży woli chęci odziedziczenia prawa do działki, wówczas po pół roku taką możliwość w ciągu 3 miesięcy posiadają dalsi członkowie rodziny zmarłego: dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, konkubini itp. (§ 38 ust. 1 ustawy ROD, § 87 ust. 2 statutu PZD).
 2. Członkowie rodziny, chętni do uzyskania prawa do działki winni są złożyć oświadczenie do zarządu ROD.
 3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych członków rodziny, wówczas prawa do działki ustala sąd w postępie nieprocesowym, biorąc w szczególności pod uwagę fakt, czy dana osoba korzystała ze zmarłym z działki (§ 38 ust. 3 ustawy ROD, § 87 ust. 5 statutu PZD).
 4. W przypadku, gdy zmarły działkowiec nie pozostawał w związku małżeńskim, wówczas termin składania w/w oświadczenia przez osoby wymienione w punkcie 3. wynosi 6 miesięcy od daty śmierci działkowca (§ 38 ust. 4 ustawy ROD, § 87 ust. 4 statutu PZD).
 5. Osoba, która zostanie nowym prawnym dzierżawcą działki, ma możliwość złożenia deklaracji członkowskiej PZD.
 6. Nowy działkowiec zobowiązany jest do zapłaty podwyższonej opłaty ogrodowej – 200 zł (kwota ustalana przez KR PZD) (§ 147 ust. 4 statutu PZD).
 1. Należy złożyć deklarację członkowską do zarządu ROD.
 2. Zarząd w formie uchwały przyjmie, bądź odrzuci wolę działkowca odnośnie wstąpienia w poczet członków zwyczajnych PZD.

Zgodnie z § 27 ust. 2 ustawy ROD i § 76 ust. 1 statutu PZD wspólne prawo do dzierżawydziałki mogą posiadać tylko i wyłącznie małżonkowie. Związek małżeński w świetle prawa potwierdzony jest aktem z Urzędu Stanu Cywilnego. Sam tzw. „ślub kościelny” nie jest prawnie zatwierdzonym małżeństwem obu stron.

Nie można zatem posiadać wspólnego prawa do działki z własnym dzieckiem, rodzicem, narzeczonym/-ą, dziadkiem, babcią, konkubinem/-ą itp.

W myśl § 148 ust. 2 statutu PZD, małżonkowie opłacają opłaty ogrodowe w wymiarze przypadającym na jedną działkę. Koszt są takie same, jak w przypadku posiadania praw do działki przez jedną osobę.

Kwestia altan działkowych uregulowana jest prawnie w § 44 regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych. Budowla może posiadać maksymalnie 35 m2 powierzchni obrysu ścian zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się ganków, tarasów, werand w momencie, gdy łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Maksymalna wysokość altany może mieć 5 m – przy dachu stromym, lub 4 m – przy dachu płaskim. Odległość od granic działki, która prawnie umożliwa nam zbudować altanę wynosi 3 m.

W przypadku chęci budowy lub rozbudowy istniejącej altany działkowej, należy dostarczyć do Zarządu ROD pismo wraz z rysunkiem poglądowym odnośnie Naszej altany.

UWAGA! W przypadku nabycia prawa do działki z naruszającą regulamin altaną ogrodową, konsekwencje ponosi obecny działkowicz, a nie ten, który ów altanę wybudował.

Kontakt

rodwinnica2ostrowiecsw@pzd.pl
ul. Partyzantów 52
27-400 Ostrowiec Św.

prezes: 506-629-660
skarbnik: 571-471-080
sekretarz: 697-853-290

kwiecień, lipiec-wrzesień
czwartek: 16:00 – 18:00

maj-czerwiec
poniedziałek: 10:00 – 12:00
czwartek: 16:00 – 18:00

w inne miesiące kontakt telefoniczny

Przewiń do góry